دریافت یک میلیون دلار در جهت براندازی نظام ایران!

پروپابلیکا:موسسه توانا در سال2016یک میلیون دلار از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده/«توانا» یکی از بازیگران ساختار دیپلماسی عمومی آمریکاست که هدف تغییر ذائقه مردم و براندازی نظام ایران را دنبال می کند
پروپابلیکا:موسسه توانا در سال2016یک میلیون دلار از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده/«توانا» یکی از بازیگران ساختار دیپلماسی عمومی آمریکاست که هدف تغییر ذائقه مردم و براندازی نظام ایران را دنبال می کند

ارسال دیدگاه