آمریکا در مسیر جنگ جهانی سوم…

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا: ترامپ با تهدیدهای بی پروای خود علیه دیگر کشورها، می تواند آمریکا را در مسیر جنگ جهانی سوم قرار دهد

ارسال دیدگاه