22 روز تا اجرای تحریم های جدید کاتسا

22 روز تا اجرای تحریم های جدید #کاتسا علیه سپاه پاسداران باقی مانده است H.R 3364
22 روز تا اجرای تحریم های جدید #کاتسا علیه سپاه پاسداران باقی مانده است H.R 3364

ارسال دیدگاه