تلگرام/ شروع از کرکوک جهت رویارویی با ایران..

کارشناس اندیشکده بروکینگز در نشریه فارین پالسی نوشت اگر ترامپ قصد رویارویی با ایران دارد، باید از کرکوک شروع کند
کارشناس اندیشکده بروکینگز در نشریه فارین پالسی نوشت اگر ترامپ قصد رویارویی با ایران دارد، باید از کرکوک شروع کند

ارسال دیدگاه