تلگرام/طرح تحریمی H.R 1698

مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریمی H.R 1698 که علیه برنامه موشکی ایران است را تا انتهای هفته جاری به رای خواهد گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریمی H.R 1698 که علیه برنامه موشکی ایران است را تا انتهای هفته جاری به رای خواهد گذاشت

ارسال دیدگاه