تلگرام/پیشنهاد فروش بمب های سنگرشکن به رژیم صهیونیستی

رئیس اسبق سیا پیشنهاد داد آمریکا به رژیم صهیونیستی بمب های سنگرشگن [Bunker Buster] بفروشد پ.ن: سال 2008 بنا بود آمریکا 1000 بمب سنگر شکن به این رژیم بفروشد که منتفی شد
رئیس اسبق سیا پیشنهاد داد آمریکا به رژیم صهیونیستی بمب های سنگرشگن [Bunker Buster] بفروشد پ.ن: سال 2008 بنا بود آمریکا 1000 بمب سنگر شکن به این رژیم بفروشد که منتفی شد

ارسال دیدگاه