تلگرام/تنها راه توقف تهدید ایران در شمال عراق، حمایت از یک کردستان مستقل!

ریچارد آوراهام از مرکز تحقیقات سیاسی خاور نزدیک: تنها راه توقف تهدید ایران در شمال عراق، حمایت از یک کردستان مستقل است
ریچارد آوراهام از مرکز تحقیقات سیاسی خاور نزدیک: تنها راه توقف تهدید ایران در شمال عراق، حمایت از یک کردستان مستقل است

ارسال دیدگاه