تلگرام/آمریکا هم چنان در حال توسعه و آزمایش موشک های خود

آمریکا هم چنان در حال توسعه و آزمایش موشک های خود/شلیک موشک میان برد زمین به هوا SM2 از ناوشکن جیسون دانام
آمریکا هم چنان در حال توسعه و آزمایش موشک های خود/شلیک موشک میان برد زمین به هوا SM2 از ناوشکن جیسون دانام

ارسال دیدگاه