تلگرام/بودجه 700 میلیارد دلاری نظامی آمریکا..

متن نهایی لایحه 2018 مورد توافق مجلسین آمریکا از بودجه 700 میلیارد دلاری نظامی آمریکا خبر می دهد
متن نهایی لایحه 2018 مورد توافق مجلسین آمریکا از بودجه 700 میلیارد دلاری نظامی آمریکا خبر می دهد

ارسال دیدگاه