تلگرام/رای مثبت به لایحه H.R 4324

کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان به لایحه H.R 4324 رای مثبت داد. این طرح وزیر خزانه داری را ملزم می‌کند تا برای کنگره تأیید کند مجوز فروش هواپیما به ایران، خطر پولشویی یا تروریسم را به همراه ندارد
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان به لایحه H.R 4324 رای مثبت داد. این طرح وزیر خزانه داری را ملزم می‌کند تا برای کنگره تأیید کند مجوز فروش هواپیما به ایران، خطر پولشویی یا تروریسم را به همراه ندارد

ارسال دیدگاه