تلگرام/ترامپ :صبر استراتژیک ما در برابر کره شمالی پایان یافته

ترامپ بعد از بازگشت از آسیا: این سفر با هدف اتحاد دنیا علیه تهدید هسته ای کره شمالی بود/صبر استراتژیک ما در برابر کره شمالی پایان یافته
ترامپ بعد از بازگشت از آسیا: این سفر با هدف اتحاد دنیا علیه تهدید هسته ای کره شمالی بود/صبر استراتژیک ما در برابر کره شمالی پایان یافته

ارسال دیدگاه