تلگرام/کنترل رفتار ایران باید بر اساس اتحاد جهانی و تفرقه در ایران صورت گیرد!

نخست وزیر سابق سوئد در WP نوشت: بهترین استراتژی برای کنترل رفتار ایران باید بر اساس اتحاد جهانی و تفرقه در ایران صورت گیرد. دولت ترامپ عکس این عمل می کند: دنیا را دچار تفرقه می کند و ایران را متحد!
نخست وزیر سابق سوئد در WP نوشت: بهترین استراتژی برای کنترل رفتار ایران باید بر اساس اتحاد جهانی و تفرقه در ایران صورت گیرد. دولت ترامپ عکس این عمل می کند: دنیا را دچار تفرقه می کند و ایران را متحد!

ارسال دیدگاه