تلگرام/تحریم های جدید وزارت خزانه داری علیه چهار شرکت و دو فرد مرتبط با ایران

تحریم های جدید وزارت خزانه داری علیه چهار شرکت و دو فرد مرتبط با ایران/رضا حیدری/محمود سیف/شرکت آلمانی فورنت تکنیک/پردازش تصویر رایان/ هلدینگ تجارت الماس مبین/مرکز تجاری چاپ
تحریم های جدید وزارت خزانه داری علیه چهار شرکت و دو فرد مرتبط با ایران/رضا حیدری/محمود سیف/شرکت آلمانی فورنت تکنیک/پردازش تصویر رایان/ هلدینگ تجارت الماس مبین/مرکز تجاری چاپ

ارسال دیدگاه