تلگرام/ترامپ کره شمالی را دولت حامی تروریسم اعلام کرد!

?ترامپ کره شمالی را دولت حامی تروریسم اعلام کرد؛ ایران، سودان و سوریه از قبل در این فهرست قرار داشتند/کره شمالی در 1988 وارد این فهرست شد اما جرج بوش در 2008 نام این دولت را از فهرست خارج کرد
?ترامپ کره شمالی را دولت حامی تروریسم اعلام کرد؛ ایران، سودان و سوریه از قبل در این فهرست قرار داشتند/کره شمالی در 1988 وارد این فهرست شد اما جرج بوش در 2008 نام این دولت را از فهرست خارج کرد

ارسال دیدگاه