تلگرام/ ادامه اشغالگری!/فرصتی نادر جهت الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی..

نفتالی بِنِت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی: زمان آن فرا رسیده تا کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل بشناسیم!/با حضور ترامپ فرصت نادری به دست امده/وی 2015 هم این ادعا را تکرار کرده بود
نفتالی بِنِت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی: زمان آن فرا رسیده تا کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل بشناسیم!/با حضور ترامپ فرصت نادری به دست امده/وی 2015 هم این ادعا را تکرار کرده بود

ارسال دیدگاه