اینستاگرام/آخرین سوژه خبری ترامپ گونه!

پس از دست دادن های همراه با دستپاچگی که برای#ترامپ در دوران ریاست جمهوریش اتفاق افتاده است حالا برای بار دیگری رئیس جمهور #آمریکا در نشست آسه #فیلیپین نیز دچار مشکل شد بعد از اتمام جلسه مجری از سران خواست تا به شکل ضربدری دست هم را بگیرند تا برای عکس یادگاری آماده شوند و با فاصله ای که بین ترامپ، نخست وزیر #ویتنام و رئیس جمهور فیلیپین بود او را دچار مشکل کرد

پس از دست دادن های همراه با دستپاچگی که برای#ترامپ در دوران ریاست جمهوریش اتفاق افتاده است حالا برای بار دیگری رئیس جمهور #آمریکا در نشست آسه #فیلیپین نیز دچار مشکل شد

بعد از اتمام جلسه مجری از سران خواست تا به شکل ضربدری دست هم را بگیرند تا برای عکس یادگاری آماده شوند و با فاصله ای که بین ترامپ، نخست وزیر #ویتنام و رئیس جمهور فیلیپین بود او را دچار مشکل کرد
واشنگتن پست نوشت ترامپ در مراسم دست دادن، گیج شد و پوزخند عجیبی بر چهره داشت! این نوع خنده خاص ترامپ شناخته شده است
همزمان یا این قضیه در فضای توئیتر مطالبی با جملاتی شبیه: “اینها چه غلطی می کنند!” فرستاده می شد

  • العالم

ارسال دیدگاه