تلگرام/رئیس مؤسسه آینده‌نگری و امنیت اروپا: «ترامپ نظر خود درباره قدس را تغییر نخواهد داد

رئیس مؤسسه آینده‌نگری و امنیت اروپا: «ترامپ نظر خود درباره قدس را تغییر نخواهد داد؛ هدف اصلی و کلیدی ایجاد جبهه‌ای واحد متشکل از سعودی‌ها، آمریکا‌یی‌ها و اسرائیلی‌ها، محدود کردن ایران و مهار آن است»

ارسال دیدگاه