تلگرام/ واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حمایت از ناآرامی های ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حمایت از ناآرامی های ایران به نقل از رکس تیلرسون تاکید کرد از تمام کشورها میخواهیم همراه آمریکا،احترام بحقوق اولیه بشری مردم ایران را از حکومتش مطالبه کنند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حمایت از ناآرامی های ایران به نقل از رکس تیلرسون تاکید کرد از تمام کشورها میخواهیم همراه آمریکا،احترام بحقوق اولیه بشری مردم ایران را از حکومتش مطالبه کنند

ارسال دیدگاه