اینستاگرام/ سلاح پیشرفته ای که میتواند تا ۹۰ْ چرخش کند

 سلاح پیشرفته CORNER SHOT که میتواند تا ۹۰ْ چرخش کند و در کنج ها به کار میرود و همزمان نارنجک پرتاب میکند

 

 

 سلاح پیشرفته CORNER SHOT که میتواند تا ۹۰ْ چرخش کند و در کنج ها به کار میرود و همزمان نارنجک پرتاب میکند

ارسال دیدگاه