تلگرام/رویترز:دولت آمریکا بدنبال تحریم عاملان سرکوب! اعتراضات ایران است!

رویترز:دولت آمریکا بدنبال تحریم عاملان سرکوب! اعتراضات ایران است! رویترز:دولت آمریکا بدنبال کسب اطلاعاتی است که بتواند اشخاص و نهادهای دخیل در سرکوب! اعتراضات ایران را تحریم کند
رویترز:دولت آمریکا بدنبال تحریم عاملان سرکوب! اعتراضات ایران است! رویترز:دولت آمریکا بدنبال کسب اطلاعاتی است که بتواند اشخاص و نهادهای دخیل در سرکوب! اعتراضات ایران را تحریم کند

ارسال دیدگاه