تلگرام/مدیراجراییFDD پیش بینی کرد: بعد از ناآرامی ها تحریم های جدید اِعمال میشود

مدیراجراییFDD پیش بینی کرد: تعلیق مجدد تحریم ها صورت می گیرد؛ عدم پایبندی ایران به برجام مجددا اعلام میشود؛ مصوبه ای دوحزبی برای تغییر برجام تصویب میشود؛ بعد از ناآرامی ها تحریم های جدید اِعمال میشود
مدیراجراییFDD پیش بینی کرد: تعلیق مجدد تحریم ها صورت می گیرد؛ عدم پایبندی ایران به برجام مجددا اعلام میشود؛ مصوبه ای دوحزبی برای تغییر برجام تصویب میشود؛ بعد از ناآرامی ها تحریم های جدید اِعمال میشود

ارسال دیدگاه