بررسی ابعاد جنبش‌های اعتراضی دانشجویی در اروپا و آمریکا

 خیزش و اعتراض دانشجویی در آمریکا را صرفاً نباید یک اعتراض ساده صنفی تلقی کنیم بلکه نشان از تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری می‌دهد. اقناع‌سازی رسانه‌ای در غرب ظرفیت خود را از دست می‌دهد و به تعبیر داستان‌نویس «بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند».

سیاست خارجی آمریکا پس از استقرار جو بایدن

از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، شاهد تغییر برخی سیاست‌های خارجی آمریکا و تداوم برخی دیگر بوده‌ایم اما چین همچنان اولویت نخست سیاست خارجی این کشور است.

آمریکا در سال 1399

سال 1399 برای آمریکا در عرصه داخلی سال بروز همزمان بحران‌های متعدد بود. شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، بیکاری میلیونها نفر و همچنین گسترش اعتراضات ضد نژادپرستی، جامعه و دولت آمریکا را با انباشت بحران‌ها مواجه ساخت.

دوران پسا‌آمریکا؛ واقعیت یا سراب؟

وقوع دوران پساآمریکا انکارناپذیر است و تحلیلگران و سیاستمداران بیش از اثبات این موضوع، باید این تغییر راهبردی را درک و فهم کرده و معادلات و روندهای کلان آن را شناسایی کنند.

1 2 3 55