رویکرد و دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی

سیاست خارجی دولت سیزدهم را می‌توان تحت عنوان «عملگرایی انقلابی» حائز ابتکاراتی قابل‌توجه برای پیشبرد خطوط کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست.

موافقین بحث رابطه با امریکا

در قرنی که گمان می‏رفت هرگونه انقلاب و یا حتی هر حرکت اجتماعی باید در چهارچوب ایدئولوژی‌ها و الگوهای متعارف غربی و کاپیتالیستی و یا سوسیالیستی صورت گیرد، انقلاب اسلامی با هنجارهای فرهنگی و سیاسیِ نوینی که در جهان معاصر هنوز ناشناخته و غریب می‏نمود، ضمن ساقط کردن نظام چند هزارساله شاهنشاهی، موجودیت نظام نوینی به نام «جمهوری اسلامی» را در جهان اعلام داشت.