دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی

سیاست خارجی علاوه بر اینکه از دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ابزار بهره می برد، زمینه ای را نیز فراهم می کند که این نوع از دیپلماسی بتواند ظهور و بروز پیدا کرده و شکوفا شود.