تحمیل توصیه های گروه ویژه اقدام مالی؛ دلایل و پیامدها

اجراء و رعایت توصیه‌نامه‌ها و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی توسط ایران از نظر اندیشکده های غربی چه ضرورتی دارد؟

تاثیر کنوانسیون‌های بین‌المللی بر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چه نسبتی با رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی دارند؟ بهترین الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی چه می‌تواند باشد؟در این نوشتار به این دو سوال پرداخته شده است.

اهداف و پیامدهای تصمیم اخیر FATF

وادار کردن ایران به اجرای کامل برنامه اقدام، که نتیجه آن خودتحریمی و اجرای هدفمند تحریم های آمریکا در داخل ایران است مهم ترین نتیجه اجرای کامل برنامه اقدام FATF است. با اجرایی شدن این هدف آمریکا، این کشور می تواند هر نهاد و حوزه ای را هدف تحریم های خود قرار دهد و آن حوزه را از داخل و خارج از ایران تحت فشار قرار دهد و ایران را وادار کند تا سیاست خود را تغییر دهد.

زمینه‌های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF

توصیه‌های FATF اساساً بر مبنای منافع کشورهای G7 و در ادامه G20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور‌های غیر عضو، منافع این گروه‌ها را تهدید کند، می‌توانند اقدامات خصمانه‌ای را نسبت به آن داشته باشند.