نگرش افکار عمومی رژیم صهیونیستی به دولت بایدن

بنا به نظرسنجی موسسه «دموکراسی اسرائیل» 74/3 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی کمتر از گذشته دوستانه خواهد بود. 12/5 درصد معتقدند دوستانه‌تر خواهد بود و 13/2 درصد نیز پاسخ نداده‌اند.

♦️ نگرش افکار عمومی رژیم صهیونیستی به دولت بایدن

 

🔹 بنا به نظرسنجی موسسه «دموکراسی اسرائیل» ۷۴/۳ درصد از ساکنان فلسطین اشغالی معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی کمتر از گذشته دوستانه خواهد بود. ۱۲/۵ درصد معتقدند دوستانه‌تر خواهد بود و ۱۳/۲ درصد نیز پاسخ نداده‌اند.

🔹 ۳۷ درصد از پرسش‌شوندگان بر این باورند که دولت بایدن، امنیت این رژیم را تا حد زیادی در اولویت قرار می‌دهد و ۴۷/۳ درصد نیز معتقدند تا حد کمی امنیت رژیم صهیونیستی در مرکز توجه دولت بایدن قرار خواهد گرفت.

منبع

(https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/poll-finds-israelis-worried-about-biden-taking-over-for-trump-651383)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه