چند درصد از آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که خدا در نتیجه انتخابات آمریکا نقش ایفا کرده است؟

بیش از نیمی از سفیدپوستان اِونجلیک آمریکایی اعتقاد دارند خدا در نتیجه انتخابات آمریکا نقش ایفا کرده است.

?بیش از نیمی از سفیدپوستان اِونجلیک آمریکایی اعتقاد دارند خدا در نتیجه انتخابات آمریکا نقش ایفا کرده است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه