وندی شرمن: تحریم‌های هسته‌ای، تنها تحریمی نبودند که تجارت با ایران را غیرممکن کرده بود!

وندی شرمن: در همان زمان هم من به همتایان ایرانی خودم گفته بودم که تحریم‌های هسته‌ای تنها تحریمی نیستند که تجارت با ایران را غیرممکن کرده بود.
وندی شرمن: در همان زمان هم من به همتایان ایرانی خودم گفته بودم که تحریم‌های هسته‌ای تنها تحریمی نیستند که تجارت با ایران را غیرممکن کرده بود.

?وندی شرمن: در همان زمان هم من به همتایان ایرانی خودم گفته بودم که تحریم‌های هسته‌ای تنها تحریمی نیستند که تجارت با ایران را غیرممکن کرده بود.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه