اینستاگرام/ روند اظهارنظرهای ترامپ درباره خروج از سوریه

19 دسامبر: #داعش شکست خورده و ترک نیروها آغاز شده و برنامه 30 روزه داریم 22 دسامبر: داعش تا درجه زیادی شکست خورده 23 دسامبر: خروج نیروها آرام خواهد بود 26 دسامبر: از سوریه خارج شویم 31 دسامبر: عجله ای برای خروج نداریم 2 ژانویه: سوریه خاک و مرگ است 6 ژانویه: هرگز نگفتم خروج از سوریه سریع خواهد بود

ارسال دیدگاه