کنگره آمریکا، پایگاه تروریست ها!

انزجار خبرنگار دیلی بیست از انتشار مطالب گروه تروریستی منافقین بر روی پایگاه خبری کنگره آمریکا (هیل)

 

ارسال دیدگاه