تأثیرات بحران لیبی بر امنیت مصر

حمایت آمریکایی‌منش السیسی از ژنرال حفتر در گفتگو با جعفر قنادباشی

از سیاست اعلامی تا سیاست اعمالی

اوج‌گیری اخوان‌ستیزی در مصر با انحلال حزب آزادی و عدالت

چرا سیسی به عربستان نرفت؟

میانجیگری مصر در غزه

السیسی و چالش‌های اقتصادی مصر

تبیین تضادهای اجتماعی- سیاسی در مصرِ پسامرسی

السیسی در اتحادیه‌ی آفریقا به دنبال چیست؟

وضعیت کنونی حقوق بشر در مصر