جدول مقایسه‌ای بیانیه لوزان و متن برجام

آیا میان مفاد بیانیه لوزان و متن برجام تفاوتی مشاهده می شود؟ این تفاوت ها کدام است و مهمترین آنها شامل چه مواردی است. مواضع کنگره امریکا و دولت اوباما در رابطه با موضوعات مطروحه چگونه بوده است؟ در این گزارش به این موارد پرداخته شده است.

آیا میان مفاد بیانیه لوزان و متن برجام تفاوتی مشاهده می شود؟ این تفاوت ها کدام است و مهمترین آنها شامل چه مواردی است. مواضع کنگره امریکا و دولت اوباما در رابطه با موضوعات مطروحه چگونه بوده است؟ در این گزارش که به پیوست آمده، به این موارد پرداخته است.

ارسال دیدگاه