تلگرام/ وزیرجنگ سابق رژیم صهیونیستی:«فسادبرای اسرائیل از ایران، حماس وحزب‌الله خطرناکتر است

موشه یعلون وزیرجنگ سابق رژیم صهیونیستی:«فسادبرای اسرائیل از ایران، حماس وحزب‌الله خطرناکتر است؛ فساد در اسرائیل شبها مانع خواب من می شود؛ دیگر نمیگویم ایران تهدید است، فساد تهدید است»
موشه یعلون وزیرجنگ سابق رژیم صهیونیستی:«فسادبرای اسرائیل از ایران، حماس وحزب‌الله خطرناکتر است؛ فساد در اسرائیل شبها مانع خواب من می شود؛ دیگر نمیگویم ایران تهدید است، فساد تهدید است»

ارسال دیدگاه