افول قدرت آمریکا و نظم جهانی آینده

منافع رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان عراق